Login
HUISREGLEMENT Minimize

Leefregels binnen de club  SVE Bazel

 

1.     SPELERS

Beleefdheid – Gedrag

 Uw trainer wordt aangesproken met “trainer”

 • Gedraagt U zich tegenover eigen medespelers, tegenstanders, de scheidsrechters en het publiek zoals een voetballer hoort te doen. Respecteer het materiaal en de accommodatie.
 • In geval van onbehoorlijk gedrag of andere tekortkomingen, op het gebied van beleefdheid, zullen door de trainer of de afgevaardigde, in samenspraak met het jeugdbestuur en/of hoofdbestuur sancties worden opgelegd.
 • Problemen worden vooraleer het probleem verder escaleert, best besproken met trainer, afgevaardigde of een ander lid van het jeugdbestuur/ bestuur.
 •  

Kledij

 Om naar een wedstrijd te gaan dragen de spelers hun training.

 • Gelieve uw kledij in de kleedkamer aan de voorzien kapstokken te hangen zonder deze af te kraken. Laat geen kledij op de banken rondslingeren.
 • Respecteer andermans kledij en uitrusting. Zorg ervoor dat uw kledij netjes bij elkaar blijft. Zo hebben ook anderen nog een plaatsje voor hun kledij.
 • Gelieve uw kledij te merken, bij verlies kan het dan gemakkelijker terug gevonden worden.
 • Laat sieraden en waardevolle voorwerpen zoveel mogelijk thuis. De club is niet aansprakelijk voor diefstal tijdens trainingen en wedstrijden.
 •  

Kleedkamers

 Het is voor iedereen verplicht na een training of wedstrijd te douchen.

 • Om hygiënische redenen, raden wij aan badslippers te dragen in de doucheruimte.
 • In de doucheruimte is het niet toegelaten drank of voedsel tot zich te nemen.
 • Gebruikte bandages of ander afval dient in de vuilnisbak gedeponeerd te worden.
 • Het is ten strengste verboden zich met voetbalschoenen in de douches te begeven.
 • Het afkloppen van de voetbalschoenen dient buiten de kleedkamer te gebeuren.
 • Eventueel vandalisme of het moedwillig toebrengen van schade aan de installatie moet vergoed worden door de betrokkenen.

 

Trainingen en wedstrijden

 

 • Iedere ploeg traint minimum 2 x per week. Trainingsuren en –dagen is afhankelijk van de categorie waarin uw kind speelt. 
 • Bij winterperiode december-januari-februari trainen alle duiveltjes (U6 tot U9) 1x in de zaal.
 • De trainingen beginnen stipt, dit wil zeggen het aanvangsuur is de start van de training! Men is minstens 5 minuten voor de start van de training aanwezig in de kleedkamer en met aangepaste kledij.
 • Vanaf de U8  is er ook keeperstraining. Datum en uren worden op de website, via Gimme en door de jeugdkeepertrainer meegedeeld.
 • De ouders worden verzocht, in de mate van het mogelijk, hun planning aan te passen.
 • Afwijkingen op het trainingsuur wordt U tijdig meegedeeld door uw trainer.
 • Voor elke wedstrijd vanaf U15 moet de identiteitskaart meegebracht worden en het vereiste sportmateriaal.
 • Vermijd het dragen van sieraden(oorbellen, piercings). Tijdens matchen is dit verboden
 • Bij elke eventuele onenigheid betreffende de gang van zaken moet zo snel mogelijk het jeugdbestuur ingelicht worden.
 • Respecteer ook de infrastructuur van de tegenpartijen.
 • De trainer beslist steeds wie meespeelt zonder gelijk welke tegenspraak eender van wie.
 • Hiervoor hanteren we een eerlijke beurtrol die gebaseerd is op trainingsaanwezigheid die week. Denk eraan dat het bij de jeugdopleiding en ook tijdens de jeugdwedstrijden vooral gaat om het OPLEIDEN en helemaal niet om het WINNEN!
 • Bij thuiswedstrijden is het uur van samenkomst 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd( tenzij anders meegedeeld door de trainer).
 • Bij wedstrijden op verplaatsing wordt er samengekomen in het lokaal, ’t Gildenhuis Bazel, dit enkel voor het 1Ste Elftal. De andere ploegen vertrekken van het terrein VILAIN XIIII  aan de Patrijzenweg, vertrekuur wordt meegedeeld door de trainer.
 • Wanneer men om een gegronde reden( ziekte, kwetsuur, vakantie, examens) niet op een training of wedstrijd kan aanwezig zijn, moet men altijd zo spoedig mogelijk verwittigen bij trainer of afgevaardigde. Familiale verplichtingen worden vooraf verteld.
 • Schoolresultaten primeren altijd. In drukke periodes (examens-toetsen) is het, na voorafgaande verwittiging van de trainer, toegelaten minder te trainen.
 • Afgelaste wedstrijden worden in principe al meegedeeld op vrijdagavond. Bij extreem slecht weer gebeurt het wel dat er al vroeger afgelast wordt. Tijdens de winterperiode heeft de voetbalbond schikkingen getroffen om informatie over afgelaste wedstrijden te verkrijgen via volgende kanalen:

       - VRT teletekst pagina 598

       - website ( www.footbel.com)

       - tel. 0900 00081

of via onze eigen website

       - http://www.svebazel.be

                                                                                            

Zelfs in een goed gestructureerde club loopt er soms nog wat fout. De inhoud van een huisreglement moet de aanleiding tot het maken van bewuste fouten terugdringen. Dit reglement wordt door de speler en ouders gelezen en zo goed mogelijk opgevolgd en gerespecteerd. Voor spelers die meermaals het huisreglement niet respecteren zal een verslag opgemaakt worden dat voorgelegd wordt aan het bestuur. Het bestuur kan bij bewuste en zwaarwichtige inbreuken op het huisreglement de speler uit de club verwijderen.

 

 

2.     Afgevaardigden

De taken van de afgevaardigden kunnen als volgt omschreven worden

De afgevaardigden vormen, samen met de trainers, het uithangbord van onze club en dragen in zeer belangrijke mate bij tot het imago en het beeld van onze vereniging. Het is daarom de plicht van de afgevaardigde om een voorbeeldfunctie te hebben naar gedrag,

respect, beleefdheid en orde en dit ten overstaan van zowel de eigen spelers, ouders, afgevaardigde en bestuursleden als die van de tegenstander. Het is ook noodzakelijk dat iedere trainer de club een warm hart toedraagt. De afgevaardigde kan door de trainer aangesproken worden ivm het sportieve van het elftal, maar zal zich uit eigen initiatief niet inlaten met de samenstelling van de ploeg, vervangingen of tactische richtlijnen.

Indien een afgevaardigde vragen en/of opmerkingen heeft moet dit bespreekbaar zijn met de trainer. Indien er problemen of misverstanden ontstaan tussen de trainer en de afgevaardigde of tussen de afgevaardigde en de ouders, dan kan de afgevaardigde altijd een gesprek met het jeugdbestuur / bestuur aanvragen. de afgevaardigde kan zich steeds aanmelden op de jeugdvergaderingen die regelmatig plaatsvinden. De afgevaardigde van het elftal zal zich ook bezig houden met het promoten van activiteiten binnen de club zoals de  wijnverkoop, footlunch, mosselsouper, pannekoekenbak, etc

.

De afgevaardigde is steeds het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers en de scheidsrechter en zal hen de kleedkamers toewijzen. De afgevaardigde zal tevens de drank bezorgen aan de scheidsrechter en het bezoekende elftal. De afgevaardigde is ook verantwoordelijk voor het invullen van het scheidsrechterblad op de website www.wedstrijdbladen.be. Dit kan in samenspraak met de jeugdtrainer, ook door deze laatste voorbereid worden. De afgevaardigde begeleid de scheidsrechter op zijn wens naar de PC die achteraan in de kantine is opgesteld voor jeugdwedstrijden en reserven. Het 1ste Elftal gebruikt de PC die in de container is opgesteld.

De afgevaardigde geeft de scheidsrechter de wedstrijdbal. Na de wedstrijd begeeft de afgevaardigde zich samen met de scheidsrechter naar de PC voor het finaliseren en nakijken van het wedstrijdblad, en betaalt hij – bij thuiswedstrijden - de vergoeding van de scheidsrechter. Indien nodig zal hij ook instaan voor de veiligheid van de scheidsrechter. De afgevaardigde duidt bij thuiswedstrijden 2 spelers aan om na de thuiswedstrijd  de kleedkamers van zowel thuisploeg als bezoekers te kuisen.

Bij gebruik van het digitaal wedstrijdbald, moet elke afgevaardigde na de wedstrijd een copie uitprinten van zijn digitaal wedstrijdblad en bij de PC laten liggen.  (dit kan ook thuis gebeuren)

Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter. Als trainer en afgevaardigde heb je een

voorbeeldfunctie. Misprijzend gedrag t.o.v. de scheidsrechter straalt af op de spelers en kan het imago van onze club beschadigen. Vergeet niet dat de spelers naar jou opkijken. Regelmatig schenden van deze regel kan leiden tot sancties.

 

Armbanden:

De afgevaardigde draagt thuis een witte armband en op verplaatsing een tricolore
 

 

3.     Supporters

 

Samen met de spelers, trainers, afgevaardigden en bestuur van een club, dragen ook de

supporters bij tot het imago en de uitstraling van onze vereniging.  KSVE Bazel, opgericht in 1938 heeft een trouwe en ruime aanhang die door zowel de spelers, trainers als bestuur gewaardeerd wordt.

We zijn dan ook fier dat jullie komen supporteren voor onze ploeg, maar hou het sportief, aanvaard de beslissingen van de trainers en scheidsrechter en respecteer de spelers,

trainers, afgevaardigden, supporters en infrastructuur van de tegenstander. Voetbal is en moet een feest blijven.

Het aandachtspunt van de supporters moet in de eerste plaats liggen bij het aanmoedigen van en supporteren voor de eigen ploeg, en niet in het afbreken van of kritiek geven op de tegenstander.

Ook het geven van ‘tactische’ richtlijnen naar spelers toe werkt vaker negatief dan positief. Het kan zijn dat de trainer bepaalde specifieke taken heeft meegegeven aan een speler of dat een trainer wil werken binnen een bepaald concept. Goedbedoelde tactische richtlijnen van supporters kan dan voor de spelers verwarrend of negatief werken. Dus de ploeg positief aanmoedigen en vooruit stuwen, ja, en liefst zo veel mogelijk, maar beperk de negatieve uitlatingen over de ploeg, de tegenstander en de scheidsrechter en schreeuw zeker geen tactische richtlijnen langs de kant.

 

 

Together Everyone Achieves More

  
 
Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport Minimize

Panathlonverklaring "Ethiek in de Jeugdsport"


Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

We verklaren dat:

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

 • Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.
 • We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.
 • We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
 • We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 • We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
 • We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…
 • We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.
 • We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

 • We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
 • We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

-Alle kinderen hebben het recht Sport te beoefenen

-Zich te vermaken en te spelen

-In een gezonde omgeving te leven

-Waardig behandeld te worden

-Getraind en begeleid te worden door competente mensen

-Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

-Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

-In veilige omstandigheden aan sport te doen

-Te rusten

-De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

 

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

GENT, 24 September 2004   

Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D.I.P.) Genève - Copyright Declaration: Panathlon International

 

 

 

                    CLUBLOKAAL SVE BAZEL

                  

 
Copyright KSVE Bazel   -  Terms Of Use  -  Privacy Statement    Powered by